Các phòng chuyên môn nghiệp vụ

Các phòng chức năng

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

I.                    Văn phòng: 062.3821570

Đoàn Văn Thuận

Chánh Văn phòng

3829268

 0903692331

thuandv@svhttdl.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thị Kim Thanh

P.ChánhVăn phòng

3822470

0919441000

thanhntk@svhttdl.binhthuan.gov.vn


II.                  Phòng Tổ chức Pháp chế: 062.3609794

Đặng Quốc Kiệt

Trưởng phòng

3609794

0913816483

kietdq@svhttdl.binhthuan.gov.vn

Huỳnh Ngọc Tâm

P. Trưởng phòng

3609794

0902171734

Tamhn@svhttdl.binhthuan.gov.vn

III.               Phòng Quản lý Văn hóa: 062.3824578

Đặng Văn Hưng

Trưởng phòng

3824578

0918591468

hungdv@svhttdl.binhthuan.gov.vn

Trần Xuân Phong

P. Trưởng phòng

3824578

0933944727

phongtx@svhttdl.binhthuan.gov.vn

Đặng Lê Thế Phi

P. Trưởng phòng

3824578

0918043743

phidlt@svhttdl.binhthuan.gov.vn

IV.                Phòng Quản lý Thể dục thể thao: 062.3827095

Nguyễn Tấn Lực

Trưởng phòng

3827095

0913690907

lucnt@svhttdl.binhthuan.gov.vn

Phạm Minh Ngọc

P. Trưởng phòng

3827095

0918821607

ngocpm@svhttdl.binhthuan.gov.vn

V.                  Phòng Quản lý Du lịch: 062.3813958

Trần Tuấn Lộc

P. Trưởng phòng

3827063

0918947779

loctt@svhttdl.binhthuan.gov.vn

Ngô Thị Hoài Sinh

P. Trưởng phòng

3813958

0908398077

sinhnth@svhttdl.binhthuan.gov.vn

VI.                Phòng Kế hoạch Tài chính: 062.3821370

Nguyễn Thị Xuân Hương

Trưởng phòng

3822147

0913183693

huongntx@svhttdl.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Đức Thế

P. Trưởng phòng

3821370

0918103669

thend@svhttdl.binhthuan.gov.vn


VII.             Thanh tra: 062.3827063

Phạm Thanh Phong

Chánh Thanh tra

3827063

0918022666

phongpt@svhttdl.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Kim Cường

P. Chánh Thanh tra

3827063

0918369938

cuongnk@svhttdl.binhthuan.gov.vn

Võ Đình Ngọc Tuyên P. Chánh Thanh tra 3827063 0919527070 tuyenvd@svhttdl.binhthuan.gov.vn

VIII.           Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa & Gia đình: 062.3834539


Lê Thị Trinh

Trưởng phòng

3834539

0977141418

trinhlt@svhttdl.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Quý Đức

P. Trưởng phòng

3834539

0902388818

ducnq@svhttdl.binhthuan.gov.vn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
phòng chuyên môn nghiệp vụ - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 086 - Trần Hưng Đạo - Tp. Phan Thiết, tỉnh Bỉnh Thuận - Điện thoại: (84-062) 3821570 - Fax: (84-062) 3830685

Email: svhttdl@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech