Thông báo Khóa cập nhật kiến thức cho Hướng dẫn viên du lịch nội địa và Hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Thông báo

Thông báo Khóa cập nhật kiến thức cho Hướng dẫn viên du lịch nội địa và Hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Thực hiện Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và Thông tư số 06/ 2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.

Nhằm đảm bảo việc đổi thẻ Hướng dẫn viên du lịch được thuận lợi và đúng quy định của pháp luật, đồng thời qua đó cập nhật kiến thức, thông tin về du lịch và các quy định mới của pháp luật về du lịch cho các Hướng dẫn viên du lịch trên địa bàn tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo Kế hoạch tổ chức Khóa cập nhật kiến thức cho Hướng dẫn viên du lịch nội địa và Hướng dẫn viên du lịch quốc tế như sau:

- Thời gian: 02 ngày, từ ngày 15 - 16/11/2018

- Địa điểm: Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ: 86 Trần Hưng Đạo, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

- Nội dung khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế có thời lượng 30 tiết, bao gồm:

+ Tình hình du lịch thế giới, xu hướng và triển vọng;

+ Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước;

+ Hệ thống các văn bản pháp luật mới liên quan đến du lịch;

+ Hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về du lịch;

+ Tình hình phát triển du lịch Việt Nam, thông tin về sản phẩm du lịch mới, sản phẩm du lịch chủ đạo;

+ Các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch.

Đối tượng: Các hướng dẫn viên du lịch đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch sắp hết hạn trong năm 2018, 2019.

Thông tin đăng ký gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Phòng Quản lý Du lịch), địa chỉ: 86 Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết, điện thoại: 0252. 3813958, email: nvdlbinhthuan@gmail.com.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các Hướng dẫn viễn du lịch biết đăng ký tham gia./.

Kế hoạch số 2401 /KH-SVHTTDL


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 086 - Trần Hưng Đạo - Tp. Phan Thiết, tỉnh Bỉnh Thuận - Điện thoại: (84-062) 3821570 - Fax: (84-062) 3830685

Email: svhttdl@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech