Lượt xem: 214

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Công văn số 3330/UBND-NCKSTTHC ngày 05/10/2022 của UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 2691/SVHTTDL ngày 26/10/20211 về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, văn bản yêu cầu Trưởng các Phòng Chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tự rà soát để chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện công tác Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị mình trong thời gian qua; đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

          1. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả Kế hoạch số 312/KH-SVHTTDL ngày 16/02/2022 về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022; Kế hoạch số 400/KH-SVHTTDL ngày 24/02/2022 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022  và các yêu cầu, chỉ đạo về công tác Phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

          2. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật các nội dung công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vi ̣theo Điều 10 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018; công khai việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung không thuộc trường hợp quy định tại Điều 10 Luật Phòng chống tham nhũng mà theo quy định của pháp luật phải công khai, minh bạch.

Việc công khai phải được đăng tải trên cổng thông tin điện tử, niêm yết tại trụ sở (trừ nội dung thuộc bí mật Nhà nước); hình thức công khai, minh bạch phải đảm bảo chính xác, rõ ràng, đầy đủ, kịp thời theo đúng trình tự, thủ tục các quy định pháp luật để người dân, doanh nghiệp biết, theo dõi, giám sát việc thực hiện.

3. Hàng năm, xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, rà soát để ngăn chặn, xử lý tình trạng có xung đột lợi ích trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của mình.

Trường hợp phát hiện có dấu hiệu xảy ra xung đột lợi ích, phải báo cáo, xử lý kịp̣ thời, đúng quy định pháp luật về kiểm soát xung đột lợi ích của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chống tham nhũng.

4. Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý; tùy tính chất, mức độ có hình thức xử lý kỷ luật theo quy định; tránh tình trạng xảy ra tham nhũng, tiêu cực nhưng chỉ phê bình, kiểm điểm rút kinh nghiệm chung chung. Chú ý hình thức xử lý vi phạm (nếu có) đối với các trường hợp được xác định có vi phạm pháp luật về Phòng chống tham nhũng theo quy định tại mục 2 Chương X Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chống tham nhũng.

5. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: Xây dựng cơ bản, đầu tư công, quản lý tài chính, tài sản công… Qua công tác thanh tra, kiểm tra chủ động rà soát để phát hiện những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách trong quản lý, kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước, triệt tiêu các điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

6. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả trình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

    Đính kèm Kế hoạch: 2691.pdf

Ngọc Hoàng - Thanh tra sở

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 2115
  • Trong tuần: 16 575
  • Trong tháng: 60 467
  • Tất cả: 1215828
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang