Lượt xem: 557

Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”

         Ngày 27 tháng 12 năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 3666/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”.

    Theo đó, mục đích của kế hoạch là quán triệt, triển khai, bảo đảm các điều kiện để thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị được giao đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận pháp luật; triển khai có hiệu quả Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11 năm 8 năm 2022 của Thủ tướng Chinh phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”.

    Kế hoạch gắn với một số nội dung cụ thể như:

    - Quán triệt, thông tin, truyền thông đầy đủ nội dung Đề án đến công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị mình bằng hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của pháp luật đối với đời sống xã hội; vận động, khuyến khích Nhân dân quan tâm, chủ động nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật.

    - Khảo sát, đánh giá nhu cầu, thực trạng thực hiện, sử dụng pháp luật của người dân; nghiên cứu, xây dựng, triển khai các mô hình, hình thức tiếp cận pháp luật phù hợp với từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

    - Cung cấp, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng tìm hiểu, khai thác pháp luật bằng hình thức phù hợp, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

    - Củng cố, nâng cao hiệu quả đường dây nóng và các kênh tiếp nhận, trả lời kiến nghị, phản ánh, giải đáp, tư vấn, hỗ trợ các vấn đề có liên quan đến việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

    - Kiện toàn đội ngũ nhân lực có kiến thức pháp luật, kỹ năng hỗ trợ thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý; xây dựng, triển khai các chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình với từng đối tượng đặc thù.

    - Nghiên cứu, triển khai các giải pháp mới nhằm nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật, hỗ trợ thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình phù hợp với từng đối tượng đặc thù.

    - Tổ chức bình chọn, tôn vinh, khen thưởng người tốt, việc tốt trong xây dựng, bảo vệ, thực hiện pháp luật; thu hút, biểu dương các sáng kiến hữu ích trong hỗ trợ tiếp cận pháp luật và nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân.

    - Kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc thi hành pháp luật liên quan đến quyền con người, quyền công dân và trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc/ trực thuộc Bộ trong các hoạt động liên quan đến tiếp cận pháp luật của người dân.

    - Nâng cao năng lực, trách nhiệm của các đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ.

    Quyết định:QUYET%20DINH%203666.pdf

    Kế hoạch: KE%20HOACH%203666.pdf

                                                                                N.Hoàng

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 2098
  • Trong tuần: 16 558
  • Trong tháng: 60 450
  • Tất cả: 1215811
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang