Kể từ ngày 10/6/2023, thay đổi thời gian sử dụng và tỷ lệ tính hao mòn với máy photocopy, camera giám sát
Lượt xem: 388
       Đây là một trong những điểm mới quy định tại Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

Ảnh minh họa: sưu tầm

    Trong đó, thay đổi thời gian sử dụng và tỷ lệ tính hao mòn với máy photocopy, camera giám sát so với quy định theo Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính như sau:

    - Đối với máy photocopy:

    + Thời gian sử dụng máy photocopy: 05 năm thay vì 8 năm theo quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC.

    + Tỷ lệ tính hao mòn máy photocopy: 20%/ năm thay vì 12,5%/năm theo quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC.

    - Đối với Camera giám sát:

    + Thời gian sử dụng camera giám sát: 05 năm thay vì 8 năm theo quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC.

    + Tỷ lệ tính hao mòn camera giám sát: 20%/năm thay vì 12,5%/năm theo quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC.

    Chi tiết thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định hữu hình quy định tại Phụ lục số 01 (Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

Ảnh minh họa: sưu tầm, nguồn:internet

    *Về điều khoản chuyển tiếp của Thông tư số 23/2023/TT-BTC quy định tại Điều 17  như sau:

    (1) Đối với tài sản cố định đã được theo dõi trên sổ kế toán của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trước ngày 10/6/2023, có thời gian để tính hao mòn, tỷ lệ hao mòn quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2023/TT-BTChoặc quy định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thay đổi so với quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 45/2018/TT-BTC hoặc quy định trước ngày 10/6/2023 của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì từ năm tài chính 2023 thực hiện xác định mức hao mòn hàng năm của tài sản như sau:

    Mức hao mòn hàng năm của tài sản cố định = Giá trị còn lại của tài sản cố định tính đến ngày 31/12/2022 theo sổ kế toán/ Thời gian tính hao mòn còn lại của tài sản (năm).

    Trong đó: Thời gian tính hao mòn còn lại của tài sản (năm)= Thời gian tính hao mòn của tài sản cùng loại theo quy định (năm) - Thời gian đã sử dụng của tài sản (năm)

    Thời gian tính hao mòn của tài sản cùng loại được xác định theo quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2023/TT-BTC, quy định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 13 Thông tư số 23/2023/TT-BTC.

    Riêng mức hao mòn tài sản cố định cho năm cuối cùng thuộc thời gian để tính hao mòn của tài sản cố định được xác định là hiệu số giữa nguyên giá và số hao mòn luỹ kế, khấu hao đã trích của tài sản cố định đó.

    Trường hợp tài sản cố định đã hết thời gian tính hao mòn theo quy định, nhưng tài sản vẫn còn giá trị còn lại thì mức hao mòn của năm 2023 bằng giá trị còn lại của tài sản tính đến ngày 31/12/2022.

    (2) Đối với tài sản cố định có thay đổi nguyên giá trước ngày 10/6/2023, đã xác định lại các chỉ tiêu nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản cố định để điều chỉnh sổ kế toán và thực hiện kế toán theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 45/2018/TT-BTC thì từ năm tài chính 2023 căn cứ nguyên giá đã xác định lại và đã thực hiện kế toán, căn cứ tỷ lệ hao mòn tài sản cố định theo quy định tại Thông tư số 23/2023/TT-BTC để xác định mức hao mòn hàng năm của tài sản cố định.

   (3) Đối với tài sản cố định đã có quyết định giao, điều chuyển trước ngày Thông tư số 45/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành (ngày 02/7/2018) mà trước khi giao, điều chuyển tài sản đó chưa được theo dõi trên sổ kế toán hoặc khi thực hiện bàn giao, tiếp nhận chưa đánh giá lại giá trị tài sản thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tiếp nhận tài sản có trách nhiệm đánh giá lại giá trị tài sản theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 23/2023/TT-BTCđể ghi sổ kế toán, xác định mức hao mòn hàng năm của tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 23/2023/TT-BTC để kế toán tài sản cố định từ năm tài chính 2023.

    (4) Trường hợp từ năm 2018 đến năm 2022, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp chưa thực hiện điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 103 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất để hạch toán từ năm tài chính 2023.

    * Về hiệu lực thi hành: Thông tư số 23/2023/TT-BTCcó hiệu lực từ ngày 10/6/2023 và được áp dụng từ năm tài chính 2023. Thông tư này thay thế Thông tư số 45/2018/TT-BTCngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

    Kèm Thông tư số 23/2023/TT-BTCngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính: TT%2023-B%E1%BB%98%20TAI%20CHINH.pdf

Lê Minh (phòng KHTC)

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 807
  • Trong tuần: 8 233
  • Tháng hiện tại: 52 691
  • Tổng lượt truy cập: 1711375
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang