Lượt xem: 331

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023

       Ngày 19/01/2023, Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023 đã được Trưởng Ban chỉ đạo Phong trào tỉnh ký ban hành với các nội dung cụ thể.

    Theo đó, ngoài cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Phong trào tỉnh đến năm 2026 và nội dung rà soát, bổ sung, điều chỉnh hệ thống tiêu chí của Phong trào đảm bảo đúng thực chất, tránh hình thức, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào thi đua ở thôn, khu phố được Tỉnh ủy đề ra tại Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nội dung trọng tâm trong năm 2023 là: Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, tiêu biểu; khu dân cư văn hóa, tiêu biểu. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới.. Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Lồng ghép thực hiện các cuộc vận động, phong trào hiện có gắn với thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội và chuyên môn nghiệp vụ. Tham quan, học tập mô hình mới, cách làm hay để vận dụng triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện Phong trào cho cán bộ làm công tác phong trào cấp huyện, cấp xã. 

Ảnh: Nhà Văn hóa Thể dục Thể thao tại Thôn 9 - xã Mê Pu - huyện Đức Linh

   Để thực hiện được các nội dung trên, Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp:

   1. Nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy đảng; hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền; vai trò chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phong trào ở các cấp; sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể ở các cấp; phát huy ý thức tự nguyện, tự giác của người dân và vai trò tự quản của cộng đồng, tạo cơ chế quản lý đồng bộ để Phong trào phát triển bền vững.

   2. Gắn việc tổ chức thực hiện các nội dung của Phong trào với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh góp phần "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” theo Quyết định số 2215/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Đưa chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện Phong trào năm 2023 vào nghị quyết của cấp ủy đảng và các chương trình phát triển văn hóa - xã hội của địa phương, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

   3. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án truyền thông về phát triển Phong trào trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2021-2026; Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và Quyết định số 886/QĐ-BVHTTDL ngày 19/3/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; Chương trình phối hợp số 1376/CTrPH-BVHTTDL-MTTQ ngày 07/4/2020 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Ban Thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2020 - 2025; Chương trình phối hợp số 01/CTPH-BNN&PTNT-BVHTTDL ngày 20/11/2020 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xây dựng đời sống văn hóa phát triển du lịch nông thôn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình phối hợp công tác số 3239/CTr-BVHTTDL-BCA ngày 03/9/2020 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Công an về phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện trong trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng giai đoạn 2020 - 2025.

   4. Có giải pháp khai thác và phát huy hiệu quả hoạt động của một số thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Phát triển sâu rộng phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên các địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; chú trọng khai thác các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của địa phương. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

   5. Nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa; thôn, bản, khu phố văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; tạo chuyển biến tích cực xây dựng con người Việt Nam có tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

    6. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Phong trào tại các địa phương nhằm nắm bắt những thuận lợi, khó khăn, nhất là khó khăn về cơ chế chính sách, để từ đó đề xuất, tham mưu cấp trên kịp thời có giải pháp tháo gỡ.

    7. Tổ chức Đoàn công tác gồm lãnh đạo, công chức chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tham quan, học tập mô hình hay, cách làm mới liên quan đến nội dung của Phong trào; qua đó đề xuất triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện Phong trào cho cán bộ làm công tác phong trào cấp huyện, cấp xã.

    Kế hoạch cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành thành viên của Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Chương trình, kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023 phù hợp với yêu cầu và thực tiễn ở cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm tiếp tục phát triển Phong trào có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực; tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng, phát triển con người Việt Nam toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, bảo đảm sự phát triển bền vững, hội nhập quốc tế và bảo vệ Tổ quốc.

   Yêu cầu đặt ra trong năm 2023 là tiếp tục gắn kết việc thực hiện các chỉ tiêu của Phong trào với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong cộng đồng với nội dung phù hợp, thiết thực, hiệu quả; đồng thời chú trọng giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, đảm bảo vệ sinh môi trường các nơi công cộng, an toàn thực phẩm, khắc phục tồn tại về tiếng loa kéo gây ồn, vấn nạn ma túy, quảng cáo rác trong khu dân cư… Huy động tối đa các nguồn lực của toàn xã hội tham gia xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; từng bước khắc phục tình trạng chênh lệch về mức hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. 

     Quý Đức - Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 35
  • Hôm nay: 2679
  • Trong tuần: 20 883
  • Trong tháng: 78 448
  • Tất cả: 1328416
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang