Mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 734
      Ngày 12 tháng 7 năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HĐND Quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; áp dụng đối với: Các cơ quan, đơn vị, cá nhân được giao thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm định, cơ quan thẩm tra và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

    Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/7/2023 và thay thế Nghị quyết số 38/2017/NQ-HĐND ngày 19/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

anh tin bai

Ảnh minh họa: Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; nguồn: sưu tầm.

    Theo đó, Nghị quyết quy định cụ thể định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cụ thể:

    - Đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định “biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương” nêu tại khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015: Nghị quyết được ban hành mới hoặc thay thế: 30.000.000 đồng/dự thảo; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung: 24.000.0000 đồng/dự thảo.

    -  Đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh có nội dung quy định “Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên” tại khoản 1;  “Chính sách, biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên” tại khoản 2, “Biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương” tại khoản 3 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015: Nghị quyết được ban hành mới hoặc thay thế: 25.000.000 đồng/dự thảo; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung: 20.000.000 đồng/dự thảo.

    - Đối với dự thảo quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định được ban hành mới hoặc thay thế: 20.000.000 đồng/dự thảo; Quyết định sửa đổi, bổ sung: 16.000.000 đồng/dự thảo.

    - Đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện:

    + Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện: Nghị quyết được ban hành mới hoặc thay thế: 15.000.000 đồng/dự thảo; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung: 12.000.0000 đồng/dự thảo.

    + Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện: Quyết định được ban hành mới hoặc thay thế: 10.000.000 đồng/dự thảo; Quyết định sửa đổi, bổ sung: 8.000.000 đồng/dự thảo.

    - Đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã:

    + Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã : Nghị quyết được ban hành mới hoặc thay thế: 10.000.000 đồng/dự thảo; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung: 8.000.000 đồng/dự thảo.

    + Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã : Quyết định được ban hành mới hoặc thay thế: 8.000.000 đồng/dự thảo; Quyết định sửa đổi, bổ sung: 6.400.000 đồng/dự thảo.

    * Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành, được tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hàng năm của từng cơ quan, đơn vị. Các nội dung khác có liên quan đến kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật không được quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 338/2022/TT-BTC ngày 28/12/2016, Thông tư số 42/2022/TT BTC ngày 06 /7/2022 của Bộ Tài chính và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

    Kèm Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh: 

                                                                     Lê Minh ( Phòng KHTC)

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang